Tin tức

+ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường: Tải ở đây

+ Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường: Tải ở đây


+ Về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường: Tải ở đây

+ Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 : Tải ở đây

+Chương trình đại hội : Tải ở đây

+Giấy ủy quyền : Tải ở đây

+ Phương án chào bán cổ phần : Tải ở đây

+ Tờ trình bán cổ phần tăng vốn điều lệ : Tải ở đây

+ Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh : Tải ở đây

+Quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông bất thường  : Tải ở đây